Privacybeleid

Laatst bijgewerkt op: 20 juni 2022

Overwegingen

Dit Beleid maakt integraal deel uit van de Gebruiksvoorwaarden en Diensten; daarom worden de daarin gebruikte definities opnieuw gebruikt in dit Beleid.

Dit Beleid zet de minimumregels uiteen die Asmodee Digital (hierna « Asmodee », « wij », « ons », « onze ») heeft opgesteld met betrekking tot de bescherming van Persoonsgegevens, zodat het verzamelen, gebruiken, opslaan en communiceren van Persoonsgegevens op een eerlijke, transparante en veilige manier gebeurt.

Dit Beleid definieert onze aanpak van de verwerking van uw Persoonsgegevens die wij van u verzamelen of die derden ons rechtmatig meedelen en de doeleinden van die verwerking. Het beschrijft ook uw rechten met betrekking tot onze verwerking van uw Persoonsgegevens.

Als gegevensbeheerder in de zin van de Verordening betreffende Persoonsgegevens zijn wij verplicht Persoonsgegevens van u te verzamelen in verband met het gebruik van uw Account waardoor u toegang krijgt tot alle inhoud van de Apps en de Diensten onder één enkele identiteit kunt gebruiken.

In verband met uw gebruik van de Diensten van de Apps van onze Partners kunnen wij uw Persoonsgegevens ook namens hen verwerken als onderaannemer in de zin van de Verordening betreffende Persoonsgegevens.

Definities

De volgende termen, die in dit Beleid in het enkelvoud of meervoud worden gebruikt, hebben de volgende betekenis:

« Apps(s)« : verwijst naar de websites, mobiele games, computerspellen en online games gepubliceerd door Asmodee Digital en/of haar Dochterondernemingen alsmede door haar Partners;

« Tijdelijke opslag« : verwijst naar de overdracht van Persoonsgegevens die voor ons nog van administratief belang zijn (zoals in geval van een rechtszaak en/of wettelijke verplichting) naar een afzonderlijke databank die logisch of fysiek gescheiden is en waartoe de toegang in elk geval beperkt is. Deze opslag is een tussenstap vóór de verwijdering of anonimisering van de betreffende Persoonsgegevens;

« TUS« : verwijst naar de Gebruiksvoorwaarden en Diensten van het Platform beschikbaar op https://account.asmodee.net/legal/terms;

« Account« : verwijst naar de enige account die toegankelijk is op de website asmodee.net via de persoonlijke, vertrouwelijke referenties van de Gebruiker die hij/zij niet aan een derde mag meedelen, en van waaruit hij/zij toegang heeft tot het Platform en de Apps;

« Persoonsgegevens« : verwijst naar de persoonsgegevens van de Gebruiker, in het kader van de Verordening betreffende persoonsgegevens, die worden verzameld en verwerkt in verband met het gebruik van het Platform en de Apps.

« Dochteronderneming(-en)« : verwijst naar elke onderneming of entiteit die direct of indirect zeggenschap heeft over Asmodee Digital of onder gezamenlijke zeggenschap staat van Asmodee Digital. Onder zeggenschap over een entiteit wordt verstaan het direct of indirect de bevoegdheid hebben om het beheer of het beleid van die entiteit te sturen of te doen sturen, hetzij door het bezit van stemrechtverlenende effecten, hetzij bij overeenkomst of anderszins.

« Asmodee Group« : verwijst naar alle bedrijven of entiteiten die direct of indirect onder zeggenschap staan van Financière Amuse TopCo SAS. Onder zeggenschap over een entiteit wordt verstaan het direct of indirect de bevoegdheid hebben om het beheer of het beleid van die entiteit te sturen of te doen sturen, hetzij door het bezit van stemrechtverlenende effecten, hetzij bij overeenkomst of anderszins.

« Partner(s)« : verwijst naar de bedrijven die de websites www.daysofwonder.com, www.fantasyflightgames.com, www.asmodeena.com, community.fantasyflightgames.com, store.us.asmodee.com en www.zmangames.com uitgeven;

« Platform« : verwijst naar het platform dat toegankelijk is vanaf de website account.asmodee.net of api.asmodee.net;

« Beleid« : verwijst naar dit Privacybeleid;

« Product(en)« : verwijst naar de fysieke product(en) die op het Asmodee Platform en via de Apps van haar Partners worden verkocht, met name de spelletjes;

« Verordening betreffende Persoonsgegevens« : verwijst naar de Franse wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot informatietechnologie, gegevensbestanden en burgerlijke vrijheden (Loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés), gewijzigd overeenkomstig de EU-verordening van 27 april 2016, bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie van 4 mei 2016, betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (« AVG », Algemene verordening gegevensbescherming);

« Dienst(en)« : verwijst naar de dienst(en) aangeboden door het Platform en door de Apps van onze Partners die gebruikmaken van het Platform, met inbegrip van toegang tot Chats en/of nieuwsgroepen alsmede de Discussiegroepen waar Gebruikers ideeën met elkaar kunnen uitwisselen, de toegang tot online games, online toernooien en het creëren van inhoud door Gebruikers (avatars, spelscenario’s, verhalen, suggesties, opmerkingen, enz.);

« Gebruik(st)er/U« : verwijst naar de natuurlijke persoon, wiens minimumleeftijd in overeenstemming is met de lokale wetgeving, die vanaf zijn/haar Terminal op het Platform navigeert en wiens verwerking van zijn/haar Persoonsgegevens wordt geregeld door het Beleid. Als zodanig garandeert de Gebruik(st)er, indien hij/zij jonger is dan de vereiste leeftijd, dat hij/zij toestemming heeft verkregen van de houder van het ouderlijk gezag met betrekking tot de verwerking van zijn/haar Persoonsgegevens;

« Terminal(s)« : verwijst naar de hardwareapparatuur (computer, tablet, smartphone, telefoon, enz.) die door de Gebruik(st)er wordt gebruikt om het Platform of de Producten te gebruiken.

 1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
 2. Minimumleeftijd
 3. Welke Persoonsgegevens verzamelen wij van u?
 4. Hoe verwerken wij uw Persoonsgegevens?
 5. Met wie delen wij uw Persoonsgegevens?
 6. Hoe lang bewaren wij uw Persoonsgegevens?
 7. Beveiliging van uw Persoonsgegevens
 8. Wat zijn uw rechten?
 9. Functionaris voor gegevensbescherming (FG).
 10. Recht om een klacht in te dienen bij de CNIL
 11. Contact en klachten
 12. Update van het beleid

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw Persoonsgegevens?

Asmodee Digital, met maatschappelijke zetel te 18, rue Jacqueline Auriol, 78280 Guyancourt, Frankrijk, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Versailles (Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles) onder nummer 818 058 216, is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw Persoonsgegevens. Wij kunnen eventueel optreden als onderaannemer van de verwerking van uw Persoonsgegevens door de Partners.

Minimumleeftijd

Het beschermen van de veiligheid en privacy van kinderen dragen wij hoog in het vaandel. Wij verzamelen of gebruiken niet vrijwillig Persoonsgegevens van personen onder de minimumleeftijd die door de lokale wetgeving wordt vereist (bv. 15 jaar in Frankrijk) zonder de toestemming van zowel het kind als de houder(s) van het ouderlijk gezag.

U bevestigt ook dat u de vereiste minimumleeftijd (of meer) hebt wanneer u uw Persoonsgegevens verstrekt in verband met het gebruik van onze Producten of Diensten en/of die van onze Partners. Als u minderjarig bent, moet u toestemming vragen aan uw ouder of wettelijke voogd om ons uw Persoonsgegevens te verstrekken. Hiertoe kunt u contact met ons opnemen op het adres vermeld in het Artikel « Contact en klachten » hieronder.

Welke Persoonsgegevens verzamelen wij van u?

Wij verzamelen de volgende Persoonsgegevens over u:

Identificerende informatie, zoals uw voor- en achternaam, pseudoniem, geboortedatum en geslacht,

Persoonlijke contactgegevens, zoals e-mailadres, land van verblijf, postcode,

Gegevens met betrekking tot de transacties die u maakt,

Inloggegevens wanneer u de Apps of Diensten gebruikt (tijdstip en locatie van uw activiteiten, gebruikersnaam en IP-adres),

Inhoudelijke gegevens die op de Apps of Diensten worden gecommuniceerd (met name via Chats, Forums, Reacties op Forums, berichten of andere functionaliteiten).

Wij verzamelen geen Persoonsgegevens die als « gevoelig » worden beschouwd onder de Verordening betreffende Persoonsgegevens, in het bijzonder gegevens met betrekking tot uw gezondheidstoestand of die uw vermeende raciale of etnische afkomst, uw politieke opvattingen, uw religieuze of filosofische overtuigingen of uw lidmaatschap van een vakbond onthullen.

Hoe verwerken wij uw Persoonsgegevens?

Wij verwerken uw Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden. Wanneer wij uw Persoonsgegevens verwerken, doen wij dat op basis van een wettelijke « rechtvaardiging » (of wettelijke basis) voor de verwerking, die wij in de onderstaande tabel hebben aangegeven.

Doeleinden Wettelijke basis
Om u in staat te stellen in te loggen op uw Account en toegang te krijgen tot de Apps onder één enkele identiteit. Deze verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die is gesloten tussen u en Asmodee en tussen ons en onze Partners, voor wie wij als subverwerker optreden.
Om u in staat te stellen de Diensten te gebruiken en in het bijzonder om inhoud te communiceren op de Apps van onze Partners. Deze verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die is gesloten tussen u en Asmodee en tussen ons en onze Partners, voor wie wij als subverwerker optreden.
Om u te voorzien van zakelijke informatie over (i) vergelijkbare Producten en Diensten van Asmodee en/of Partners (ii) Asmodee Group en/of (iii) externe partners. Wij achten het in ons gerechtvaardigd belang om onze klanten op de hoogte te houden van onze Producten en Diensten, maar ook van de soortgelijke producten en diensten die worden aangeboden door de Asmodee Group, haar Partners of externe partners, omdat dit ons helpt de duurzaamheid en groei van onze bedrijven te waarborgen. Wanneer de wet echter vereist dat Asmodee uw toestemming vraagt alvorens u dergelijke informatie te sturen, zal Asmodee vertrouwen op uw toestemming om door te gaan met de verwerking.
Om u gepersonaliseerde advertenties op sociale media aan te bieden (met als unieke identificatie hetzelfde e-mailadres dat u mogelijk hebt opgegeven voor het aanmaken van uw gebruikersaccounts op zowel Asmodee als de platforms van de sociale media). Als u een bestaande klant bent en in een relevant land woont (bv. Canada, Frankrijk, VK, VS), achten wij het in ons gerechtvaardigd belang om u gepersonaliseerde advertenties over onze Producten en Diensten, maar ook over de soortgelijke producten en diensten die door de Asmodee Group worden aangeboden, aan te bieden, omdat dit ons helpt de duurzaamheid en groei van onze bedrijven te waarborgen.

Als u echter geen bestaande klant bent of als u in een land woont waar de wet vereist dat Asmodee uw toestemming vraagt voordat u gepersonaliseerde advertenties op sociale media krijgt (bijvoorbeeld Duitsland), zal Asmodee vertrouwen op uw toestemming om door te gaan met het beoogde doel.

Om onze klanten beter te begrijpen. Wij achten het in ons gerechtvaardigd belang onze klanten te begrijpen zodat wij relevante producten en diensten kunnen ontwikkelen.
Voor ons om te voldoen aan enige toepasselijke wet, gerechtelijk bevel, juridische procedure, of de eisen van een regelgevende instantie. Deze verwerking is nodig om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.
Om onze wettelijke rechten en verplichtingen af te dwingen en voor eventuele juridische procedures waarbij u betrokken bent, die door of tegen u zijn ingesteld. Wij achten het in ons gerechtvaardigd belang om onze organisatie te beschermen tegen elke inbreuk op een wettelijke verplichting die op haar rust en om ons te verdedigen in geval van een geschil.
Om de rechten van derden te beschermen. Deze verwerking is nodig om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen waaraan Asmodee is onderworpen. Deze verwerking is ook noodzakelijk voor de gerechtvaardigde belangen die Asmodee nastreeft. Wij achten het in ons gerechtvaardigd belang ervoor te zorgen dat onze activiteiten de rechten van derden niet schenden.
Vooruitlopend op en/of in verband met een zakelijke transactie zoals een fusie, overname, herstructurering of verkoop. Wij achten het in ons belang om met kennis van zaken beslissingen te kunnen nemen over de toekomst van ons bedrijf, teneinde onze bedrijfsactiviteiten in stand te houden en te ontwikkelen.
De inhoud die u publiceert op de Apps of Diensten blijft gekoppeld aan de gebruikersnaam die u voor uw account hebt gekozen, ook nadat uw Account en/of uw persoonsgegevens zijn verwijderd. Om ervoor te zorgen dat het asmodee.net Platform coherent en begrijpelijk blijft, zijn wij van mening dat het in ons gerechtvaardigd belang is om uw inhoud – die is gekoppeld aan de gebruikersnaam die u voor uw profiel hebt opgegeven – op het Platform op te slaan. U kunt op elk moment specifiek verzoeken om uw inhoud te verwijderen in overeenstemming met de voorwaarden van het artikel « Contact en klachten » in dit Privacybeleid.
Om onze marketingcampagnes te verbeteren Wij achten het in ons gerechtvaardigd belang om te begrijpen via welke marketingkanalen wij effectieve marketingcampagnes kunnen voeren. Wanneer de wet echter vereist dat Asmodee uw toestemming vraagt om de effectiviteit van onze campagnes te meten, zal Asmodee vertrouwen op uw toestemming alvorens de vereiste verwerking uit te voeren.

Met wie delen wij uw Persoonsgegevens?

Wij kunnen uw Persoonsgegevens delen met verschillende soorten ontvangers, in het bijzonder met onze Partners, om u de Diensten te leveren:

Interne ontvangers Externe ontvangers
Geautoriseerd personeel van de marketingafdeling, de afdelingen die verantwoordelijk zijn voor klantenrelaties en prospectie, de administratieve en juridische afdelingen, de logistieke en IT-afdelingen, alsmede hun lijnmanagers.
 • andere bedrijven van de Asmodee Group;
 • onze Partners;
 • sociale netwerken (Instagram, Facebook en TikTok);
 • juridische medewerkers, indien relevant;
 • het bevoegde personeel van subverwerkers (aanbieders van hosting/opslag van gegevens, aanbieders van e-mailmarketingdiensten, software-uitgevers, gegevensanalysebedrijven, onderhouds- en ondersteuningsteams voor apps, enz.)

Houd er rekening mee dat deze lijst niet volledig is en dat er andere gevallen kunnen zijn waarin wij uw gegevens met derden delen, wanneer dit in het gerechtvaardigd belang van Asmodee is, wettelijke toegestaan, of wanneer dit vereist is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn.

Uw Persoonsgegevens kunnen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) worden overgedragen aan landen die niet hetzelfde beschermingsniveau bieden als binnen de EER, zoals de VS. Indien de Europese Commissie geen adequaatheidsbesluit heeft genomen met betrekking tot het betreffende land of gebied, wordt de overdracht van uw Persoonsgegevens beheerst door de standaardcontractbepalingen die door de Europese Commissie zijn vastgesteld, of door een ander wettelijk beschermingsmechanisme in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. U kunt een kopie van deze beschermingsmaatregelen verkrijgen door contact op te nemen met onze FG op het volgende adres:

Hoe lang bewaren wij uw Persoonsgegevens?

In principe worden uw Persoonsgegevens niet langer bewaard dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

Zo worden bij het aanmaken van uw Account uw identificatiegegevens (naam, voornaam, geboortedatum) en uw persoonlijke gegevens (e-mailadres, land van verblijf) bewaard voor een periode van zeven (7) jaar, in de zogenaamde actieve database, vanaf de datum waarop u voor het laatst bent ingelogd.

Voor commerciële prospectie worden uw gegevens opgeslagen voor een periode van drie (3) jaar vanaf de datum van beëindiging van de commerciële relatie, indien u een klant bent, en voor een periode van drie (3) jaar vanaf de datum van de gegevensverzameling of de datum van uw laatste contact, indien u een prospect bent.

Gegevens in verband met het gebruik van de diensten (aanmeldingsgegevens: tijdstip en plaats van uw activiteiten, gebruikersnaam en IP-adres, gegevens over de meegedeelde inhoud) worden gedurende drie (3) maanden bewaard in de zogenaamde actieve database, vanaf de datum waarop u voor het laatst bent aangemeld.

Bovendien kunnen wij sommige van uw gegevens langer bewaren, met name wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn of wanneer deze gegevens nodig zijn om een recht of een contract te bewijzen. Dit geldt met name voor uw transactiegegevens (facturen met betrekking tot de aankoop van spelletjes en andere Producten), het aantal transacties dat u hebt uitgevoerd en de datum en het tijdstip van deze transacties).

In dat geval worden uw Persoonsgegevens opgeslagen en bewaard voor een periode van vijf (5) jaar overeenkomstig de standaard verjaringstermijn.

Deze gegevens worden ook bewaard in Tijdelijke opslag voor een periode van tien (10) jaar, om te voldoen aan onze fiscale en boekhoudkundige verplichtingen.

Zodra de bewaartermijnen zijn verstreken, zorgen wij ervoor dat uw Persoonsgegevens worden geanonimiseerd of verwijderd.

In overeenstemming met artikel 5.6 van onze Gebruiksvoorwaarden en Diensten wordt uw Inhoud echter bewaard, zelfs nadat uw Account en/of Persoonsgegevens zijn verwijderd, met dien verstande dat uw Inhoud gekoppeld blijft aan uw voormalige account. U kunt te allen tijde specifiek verzoeken om verwijdering van dergelijke Inhoud, zoals uiteengezet in het artikel « Wat zijn uw rechten » in dit Privacybeleid.

Beveiliging van uw Persoonsgegevens

Wij zetten ons in om de veiligheid van uw Persoonsgegevens te waarborgen en hebben een beleid voor de beveiliging van informatiesystemen en passende technische regels en maatregelen opgesteld om deze te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, wijziging, gebruik en openbaarmaking of onwettige vernietiging of onopzettelijk verlies.

Al onze Partners, werknemers, Dochterondernemingen, consultants en onderaannemers die toegang hebben tot Persoonsgegevens en betrokken zijn bij de verwerking ervan, zijn tot geheimhouding verplicht.

Wachtwoordbeveiliging

Wij nemen alle nodige voorzorgsmaatregelen om de veilige opslag van uw wachtwoord in verband met uw Account te garanderen (opslag versleuteld door een sterk eenrichtingsalgoritme).

De veiligheid van dit wachtwoord hangt echter ook af van zijn ontwerp.

Wij herinneren u er ook aan dat uw wachtwoord alleen geldig is als het voldoende complex is en moeilijk te raden, zelfs door iemand die u goed kent. Bij het aanmaken van uw AsmoConnect-account via internet bieden wij u een hulpmiddel voor het analyseren van de kwaliteit van uw wachtwoord, waarvan wij u vragen de aanbevelingen op te volgen.

Wachtwoordbeveiliging

Alle communicatie tussen de Apps en het Platform wordt op een veilige manier uitgevoerd door gebruik te maken van het SSL/TLS-protocol, herkenbaar aan het verschijnen van een klein hangslotpictogram of equivalent in internetbrowsers. Dit protocol beschermt u tegen spionage tijdens de overdracht van Persoonsgegevens tussen de Apps en het Platform.

Beveiliging van de opslag van persoonsgegevens

Het Platform slaat Persoonsgegevens op sterk beveiligde media op, zowel logisch (versleutelde harde schijven) als fysiek (datacenters met beveiligde toegang).

Wat zijn uw rechten?

Overeenkomstig de Verordening inzake persoonsgegevens hebt u een aantal rechten op uw Persoonsgegevens. Elk van deze rechten wordt hieronder nader toegelicht:

 • Intrekking van toestemming. U kunt uw toestemming voor de verwerking van uw Persoonsgegevens te allen tijde intrekken, indien de verwerking is gebaseerd op die toestemming.
 • U kunt ons vragen om te bevestigen of wij uw Persoonsgegevens verwerken en, zo ja, om u de volgende informatie te verstrekken:
  1. de verwerkingsdoeleinden;
  2. de soorten Persoonsgegevens;
  3. de ontvangers of soorten ontvangers aan wie de Persoonsgegevens zijn of zullen worden meegedeeld;
  4. indien mogelijk, de beoogde opslagperiode van de Persoonsgegevens of, indien dit niet mogelijk is, de criteria aan de hand waarvan deze periode wordt vastgesteld;
  5. het bestaan van het recht om rectificatie of verwijdering van Persoonsgegevens te vragen, of een beperking van de verwerking van Persoonsgegevens, of het recht om bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking;
  6. het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit voor persoonsgegevens (in Frankrijk de CNIL);
  7. wanneer Persoonsgegevens niet van u worden verzameld, alle beschikbare informatie over hun informatiebron;
  8. het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, en, ten minste in die gevallen, relevante informatie over de motivering, alsmede het belang en de verwachte gevolgen van die verwerking voor u.

Wanneer Persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land of een internationale organisatie, heeft u het recht geïnformeerd te worden over de relevante waarborgen met betrekking tot de overdracht.

Wij verstrekken u een kopie van de Persoonsgegevens die worden verwerkt.

Wij kunnen een redelijke vergoeding in rekening brengen op basis van administratieve kosten voor eventuele extra kopieën die u bij ons aanvraagt of indien u verzoekt Persoonsgegevens in papieren en/of fysieke vorm door te geven.

Wanneer u uw verzoek elektronisch indient, zal de informatie aan u worden verstrekt in een algemeen gebruikte elektronische vorm, tenzij u anders verzoekt.

Uw recht op een kopie van uw Persoonsgegevens mag geen inbreuk maken op de rechten en vrijheden van anderen.

 • Rectificatie. U hebt de mogelijkheid om uw Persoonsgegevens onmiddellijk te laten rectificeren indien deze onjuist zijn. U heeft ook de mogelijkheid om uw Onvolledige Persoonsgegevens te laten aanvullen, onder meer door een aanvullende aangifte in te dienen.
 • U kunt ons in de volgende gevallen vragen uw Persoonsgegevens onmiddellijk te verwijderen:
  1. wanneer het niet langer nodig is voor de doeleinden waarvoor het is verzameld;
  2. u uw toestemming hebt ingetrokken en er geen andere wettelijke basis voor de verwerking is;
  3. na de uitoefening van uw recht op bezwaar;
  4. uw Persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt;
  5. of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Wij zijn niet verplicht uw verzoek tot verwijdering van uw Persoonsgegevens in te willigen, met name indien de verwerking ervan noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of om wettelijke rechten te erkennen, uit te oefenen of te verdedigen.

 • Beperking. U kunt ons vragen de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken (d.w.z. ze te bewaren zonder ze te gebruiken) wanneer:
  1. de nauwkeurigheid ervan wordt betwist;
  2. de verwerking ervan onwettig is, maar u niet wilt dat de gegevens worden gewist;
  3. het nodig blijft voor de erkenning, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen;
  4. wij nagaan of er dwingende redenen zijn om uw recht op bezwaar uit te oefenen.

Wij kunnen uw Persoonsgegevens blijven gebruiken na een verzoek tot beperking in de volgende gevallen; met uw toestemming: om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen; of om de rechten van een andere persoon of entiteit te beschermen.

 • Overdraagbaarheid. U kunt ons vragen om uw Persoonsgegevens te verstrekken in een gestructureerd formaat dat algemeen wordt gebruikt en door een machine kan worden gelezen, of u kunt verzoeken om deze rechtstreeks aan een andere verwerkingsverantwoordelijke te verstrekken, maar alleen indien:
  1. de verwerking gebaseerd is op uw toestemming;
  2. in het kader van de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst en dat de verwerking geautomatiseerd is.

Het recht op overdraagbaarheid van uw Persoonsgegevens mag geen afbreuk doen aan de rechten en vrijheden van anderen.

 • Recht van bezwaar. U kunt te allen tijde, om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, bezwaar maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang. Wij zullen dan geen Persoonsgegevens meer verwerken, tenzij wij aantonen dat er dwingende en gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking die prevaleren boven uw belangen en uw rechten en vrijheden, in welk geval wij ze mogen bewaren om wettelijke rechten te erkennen, uit te oefenen of te verdedigen. Wij kunnen de gegevens ook bewaren om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens met het oog op prospectie.

Functionaris voor gegevensbescherming (FG).

Wij hebben een Functionaris voor gegevensbescherming aangesteld.

De contactgegevens van de Functionaris voor gegevensbescherming zijn als volgt:

Naam: De heer Yann Corno

E-mail: support@asmodee.net

Tel.: +33 1 76 21 80 20

Als u informatie wilt of een specifieke vraag wilt stellen, kunt u contact opnemen met de Functionaris voor gegevensbescherming, die binnen een redelijke termijn zal antwoorden op de gestelde vraag of de gevraagde informatie.

Recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit

Wij informeren u dat u het recht heeft een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (namelijk de Gegevensbeschermingsautoriteit in België), indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens niet in overeenstemming is met de Europese algemene verordening gegevensbescherming. Stuur uw klachten naar het volgende adres:

Gegevensbeschermingsautoriteit – Klacht indienen

Drukpersstraat 35, 10 Brussel

Tel.: +32 (0)2 274 48 00

Contact en klachten

Om uw rechten uit te oefenen, download het formulier, vul het in en voeg het toe aan uw verzoek op https://asmodee.helpshift.com/a/asmodee-net/.

Voor meer informatie over uw rechten, om uw rechten uit te oefenen of voor vragen over de bescherming van uw Persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen via https://asmodee.helpshift.com/a/asmodee-net/

Om uw rechten te doen gelden onder de hierboven genoemde voorwaarden en in het geval Asmodee twijfels heeft over de aanvrager, kan Asmodee u vragen uw identiteit te bewijzen door uw achternaam, naam en e-mailadres te vermelden en een kopie van een geldig identiteitsbewijs mee te sturen met uw verzoek.

U ontvangt uiterlijk één (1) maand na de datum van ontvangst van het verzoek een antwoord.

Indien nodig kan deze termijn worden verlengd tot twee (2) maanden door Asmodee, die u zal informeren over de reactie in verband met de complexiteit en/of het aantal verzoeken.

In geval van een verzoek tot verwijdering van uw persoonsgegevens en/of in geval van de uitoefening van uw recht om verzoek tot verwijdering van uw persoonsgegevens, kan Asmodee deze echter in de vorm van een Tijdelijke opslag bewaren voor de tijd die nodig is om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen, of voor proefdoeleinden tijdens de desbetreffende verjaringstermijn.

Update van het beleid

Wij kunnen dit Beleid van tijd tot tijd wijzigen, bijvoorbeeld om rekening te houden met wetswijzigingen, technologische vooruitgang en goede bedrijfspraktijken.